Nov 11 – Veterans Day
Nov 17 – Thanksgiving
Nov 24 – Birthday Celebration w/ Timo